R0002117Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są jedną z form realizacji zadań inwestycyjnych we współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Warunkami ich funkcjonowania na danym terenie jest utworzenie związku ZIT, pełniącego funkcję wspólnej reprezentacji władz miast i obszarów powiązanych  z nimi funkcjonalnie wobec władz krajowych i regionalnych. ZIT może powstać w oparciu o różne formy partnerstwa, opracowując wspólną strategię działania.

Strategia ZIT określa w szczególności analizę potrzeb danego regionu, cele jakie mają zostać zrealizowane oraz listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania, powiązania z innymi projektami oraz źródła finansowania.

8 listopada br. w siedzibie Starostwa Powiatowego miało miejsce spotkanie, w trakcie którego podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnoodrzańskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kolejnym etapem tej inicjatywy będzie podpisanie dokumentu określającego zasady współpracy a następnie opracowanie wspólnej strategii ZIT, co umożliwi realizację zawartych w niej wspólnych projektów z pomocą środków zewnętrznych, również w formie bezkonkursowej.

R0002119

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony