Przedstawiciele Powiatu Gryfińskiego w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie w dniu 30 lipca 2019 r.  podpisali umowę o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na kwotę 134.995,00 zł. Środki te zostały przyznane na zakup autobusu (18-miejscowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie.

Beneficjentem środków jest Gmina Gryfino, a maksymalny udział środków PFRON w kosztach realizacji projektu wynosi 70%. Autobus będzie przystosowany do kotwiczenia wózków inwalidzkich oraz będzie posiadał aluminiowe najazdy.

Ponadto Powiat Gryfiński zawarł z PFRON  aneks do umowy o realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Aneksem zwiększono  kwotę na realizację zadania do 22.140,00 zł (zwiększenie o 7.380,00 zł). Przyznane środki są przeznaczone na udzielenie dofinansowania kosztów prowadzenia zajęć klubowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gryfinie. Zajęcia będą trwały od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. i obejmą swoim zakresem 3 osoby niepełnosprawne. 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony