Powiat Gryfiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020 pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej”.

W ramach inwestycji generalnie wyremontowany i przebudowany zostanie budynek byłych warsztatów szkolnych znajdujący się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przy ul. Łużyckiej 91.  Modernizacja kompleksowo obejmie zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne instalacje, elewacje, dach oraz zagospodarowanie terenu. Budynek zostanie całkowicie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu przewidziano także zakup i montaż wyposażania, które stanie się podstawą do uruchomienia ZAZ.

Zakład Aktywności Zawodowej to miejsce gdzie osoby niepełnosprawne mogą dzięki pomocy społeczno-zawodowej "wejść" na otwarty na rynek pracy.

W projektowanym Zakładzie utworzonych zostanie 40 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, które będą pracowały w określonych obszarach działalności, którymi są:

  • produkcja podpałki ekologicznej,
  • usługi krawieckie,
  • usługi archiwizacyjne,
  • usługi konfekcjonowania i pakowania,
  • usługi sprzątania,
  • prowadzenie strzelnicy sportowej.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu głównego Osi Priorytetowej 9 - poprawa jakości i dostępności infrastruktury publicznej oraz celu szczegółowego Działania 9.2 - zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych przez ZAZ.

Efektem realizacji projektu będzie również podniesienie jakości życia i uczestnictwo w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, wzrost motywacji do samorozwoju i podejmowania działań, dostęp do systematycznej rehabilitacji, możliwość usamodzielnia ekonomicznego i społecznego, odciążenie rodzin. Najważniejszy wymiar społeczny to skierowanie w całości projektu na poprawę sytuacji ekonomicznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu – 6,3 mln zł.

Wkład Funduszy Europejskich

Wysokość dofinansowania – 4,4 mln zł.

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WZ 2014-2020

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony